Polityka prywatności

Kidihub“ – polityka ochrony danych OSOBOWYCH

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka ochrony danych dotyczy platformy internetowej https://www.kidihub.pl („Witryna“), zarządzanych przez Spółkę o ograniczonej odpowiedzialności Bakers Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Branickiego 11 lok. 154, 02-972 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000640282, wysokość kapitału zakładowego: 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych, NIP 9512420313, REGON 365556022 („My“ albo „Kidihub“), oraz aplikacji „Kidihub“ („Aplikacja“). Więcej informacji o tym, jak się z nami skontaktować, w 13. rozdziale niniejszej polityki ochrony danych.

Prywatność Państwa traktujemy bardzo poważnie. Państwa dane osobowe nie zostaną przez nas sprzedane ani wynajęte. Wszystkie dane zostaną przez nas zgromadzone, przechowywane i zarządzane zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych Nr. 2016/679, postanowieniami innych aktów prawnych oraz nie zostaną przez nas przekazane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków, w których jesteśmy zobowiązani do tego według przepisów prawa bądź jest to niezbędne do świadczenia naszych usług, albo wyrażą Państwo zgodę na przekazanie swoich danych.  

Świadczenie usług za pośrednictwem witryny i/lub aplikacji (razem – „Platforma”) jest możliwe tylko dzięki gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, usuwaniu i (lub) innemu wykorzystywaniu danych związanych konkretnie z Państwem („Przetwarzać” lub „Przetwarzanie”). Danymi osobowymi określa się informacje o osobie, której tożsamość została lub może zostać zidentyfikowana („Dane osobowe”), takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres lub adres mailowy.

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych opisuje, które z Państwa danych są przez nas gromadzone i w jakim celu Przetwarzane w momencie korzystania z usług świadczonych na naszej Platformie. Niniejsza Polityka zawiera również ważną informację o Ochronie danych, w szczególności dotyczącą praw gwarantowanych przez ustawodawcę.

Niektóre z dostępnych na naszej Platformie usług są świadczone przez strony trzecie. W przypadku korzystania z tych usług, niniejsza Polityka ochrony danych podlega również przepisom Polityki ochrony danych osobowych strony trzeciej. Przed korzystaniem z takich usług, strona trzecia może poprosić o udzielenie zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka ochrony danych uzupełnia ogólne zasady („Zasady”), stanowiące podstawę Państwa Porozumienia z „Kidihub” o korzystaniu z Platformy („Porozumienie o korzystaniu”). W przypadku rozbieżności pomiędzy Zasadami a Polityką ochrony danych, obowiązują przepisy ostatniego dokumentu.

2. KTÓRE Z PAŃSTWA DANYCH PRZETWARZAMY?

2.1 Logowanie na Stronę internetową i Aplikację

Po zalogowaniu się na Witrynę bądź Aplikację, nawet w przypadku nieposiadania konta użytkownika, przetwarzamy następujące dane Państwa (pliki dziennika):

 • adres IP urządzenia;

 • informacje o przeglądarce używanej przez urządzenie;

 • zawartość i unikalne adresy (URL), z którymi się Państwo łączą;

 • datę i czas logowania się.

W przypadku logowania za pośrednictwem urządzeń mobilnych, niżej podane pliki dziennika są również zapisywane jako element korzystania z aplikacji „Kidihub”:

 • model i producent urządzenia mobilnego;

 • system operacyjny urządzenia mobilnego („iOS“, „Android“).

Bez wyraźnej Państwa zgody nie będziemy używali wyżej wskazanych danych osobowych, w szczególności adresu IP, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne (i) w celu świadczenia usług oraz (bądź) (ii) w celach bezpieczeństwa, w szczególności – przed atakami cybernetycznymi, takimi jak zgromadzenie danych osobowych, lub w celach zapobiegania atakom interwencyjnym i nieuprawnionym programom.  

2.2 Rejestracja użytkownika

W celu korzystania z Platformy, w szczególności – dokonania transakcji handlowych, bądź udzielania informacji zwrotnych i komunikowania się z pozostałymi użytkownikami, obowiązkowe jest założenie konta użytkownika „Kidihub”. W tym celu obowiązkowa jest rejestracja użytkownika w Witrynie bądź Aplikacji. W przypadku posiadania konta „Facebook” możliwa jest rejestracja za pośrednictwem tego konta.

(a) Rejestracja za pośrednictwem konta „Facebook”

W przypadku rejestracji za pośrednictwem konta „Facebook” nastąpi przekierowanie z witryny „Kidihub” na witrynę „Facebook” oraz prośba o wprowadzenie danych logowania na konto „Facebook”. Po wprowadzeniu danych logowania na konto „Facebook” i znalezieniu się na stronie „Facebook” istnieje możliwość decyzji, czy razem z:

 • profilem publicznym (dokładnie – imieniem użytkownika, informacji o płci, zdjęciem profilowym)

 • mają być udostępnione inne dane użytkownika konta „Facebook”, czyli:

 • lista znajomych i (albo)

 • adres e-mailowy

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, że w przypadku pozostawienia ustawień domyślnych, zostaną wybrane wszystkie wyżej wymienione dane z konta „Facebook”. W przypadku wciśnięcia przycisku „Kontynuować jako…” (ang. „Continue as…”), wyrażą Państwo zgodę na przekazanie wybranych danych z konta „Facebook” dla „Kidihub”.

Dane importowane z konta „Facebook” zostaną wykorzystane do utworzenia konta użytkownika „Kidihub”. Oznacza to, że nazwa użytkownika „Facebook” bądź „Google” zostanie użyta jako nazwa użytkownika „Kidihub”, która będzie widoczna dla odwiedzających Witrynę oraz użytkowników Aplikacji. W przypadku otrzymania dostępu do listy znajomych „Facebook”, zostanie ona wykorzystana na Państwa profilu „Kidihub” w celu pokazania Państwa znajomych pozostałym użytkownikom Witryny, zwiększając w ten sposób wiarygodność do zawierania transakcji. Inne dane importowane z konta „Facebook” nie będą widoczne dla nikogo na Platformie.

(b) Rejestracja bez użycia konta „Facebook” czy „Google”

W przypadku rejestracji bez użycia konta „Facebook” w Witrynie Aplikacji należy wprowadzić następującą informację:

 • Nazwa użytkownika (wymagane)

 • Adres e-mailowy (wymagane)

 • Hasło


Nazwa użytkownika będzie widoczne dla wszystkich użytkowników Platformy. Inne dane podane podczas rejestracji nie będą widoczne.  Nazwa użytkownika może być pseudonimem i nie powinno być tożsame z prawdziwym imieniem.

2.3 Zamknięcie konta

Po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się na profilu, istnieje możliwość dodania opcjonalnej informacji. Należy otworzyć zakładkę „Moje ustawienia”.

(a) Mój Profil

W zakładce „Mój Profil” można dodać lub zmienić następujące dane:

 • Imię i nazwisko

 • Zdjęcie profilowe

Zdjęcie profilowe jest widoczne dla innych użytkowników Witryny i Aplikacji, pozostałe informacje nie są widoczne.

(b) Moje Dzieci

W podzakładce „Moje dzieci” można wprowadzić informacje o rozmiarze odzieży i obuwia oraz wieku dzieci. Te Dane nie są dla innych widoczne.

(c) Wysyłka - lokalizacja

W podzakładce „Mój Profil” można podać swój adres i kraj (Polska) oraz miejsce (miasto czy miejscowość), w którym się znajduje sprzedawany produkt (miejsce spotkania).  Miejsce to jest widoczne dla innych użytkowników, ale tylko w formie przybliżonej. Inne wprowadzone dane dla użytkowników Witryny czy Aplikacji nie będą widoczne.

2.4 Używanie Platformy do transakcji

Na Platformie będą przechowywane i Przetwarzane Dane transakcji (np., nazwa produktu, cena, czas dokonania transakcji i in.). Te Dane można obejrzeć w przeglądzie transakcji na własnym koncie.

W przypadku sprzedaży produktów na Platformie, gromadzone są również Dane dodatkowe utworzone do sprzedaży produktu, np. zdjęcia, nagrania, opisy (np., marka, cena, wielkość, kolor i in.), akceptowane metody płatności, miejsce produktu, opinie o produkcie i inne. Te Dane są widoczne tylko dla odwiedzających Witrynę oraz użytkowników Aplikacji.

2.5 Komunikacja, komentarze, opinie

Korzystając z naszych danych będą również zbierane i gromadzone następujące Dane:

 • Nowości, którymi się Państwo dzielą z innymi użytkownikami Platformy;  

 • Opinie o produktach innych użytkownikach;

 • Opinie;

 • Komunikacja z innymi użytkownikami.

Ze względów technicznych tworzona przez Państwo treść zostanie dostępna przez Internet również po wygaśnięciu Porozumienia o korzystaniu z Platformy. Nie zważając na to, nazwa użytkownika nie będzie widoczna, zostanie również zamieszczona klauzula o tym, że treść tą stworzył nieaktywny użytkownik (patrz Warunki).

2.6 Informacje o lokalizacji w czasie korzystania z Aplikacji i niektórych przeglądarek

Przed uruchomieniem Aplikacji lub przed korzystaniem z dostępnych w Aplikacji treści i usług powiązanych z lokalizacją oraz w czasie korzystania z niektórych przeglądarek (np., „Google Chrome”), Aplikacja poprosi o zgodę na Przetwarzanie informacji o lokalizacji. W przypadku wyrażenia zgody, „Kidihub” będzie korzystało z Aplikacji i urządzenie w celu ustalenia, na podstawie różnych źródeł (elementów radiowych GSM, lokalizacji GPS, WLAN i in.) lokalizacji Państwa urządzenia mobilnego lub komputera. Informacje o lokalizacji zazwyczaj są przybliżone.

Prosimy zwrócić uwagę, iż w przypadku niewyrażenia zgody na zebranie informacji o lokalizacji, nie będzie możliwości uruchomienia Aplikacji oraz korzystania z usług wymagających lokalizacji („usługi związane z lokalizacją”). W przypadku decyzji o anulowaniu zezwolenia, w każdej chwili można zaprzestać przesyłania informacji o lokalizacji zmieniając ustawienia urządzenia mobilnego bądź przeglądarki internetowej. Wówczas nie będzie możliwości korzystania z usług związanych z lokalizacją.

Kidihub” przetwarza dane o lokalizacji, zgromadzone za pośrednictwem Aplikacji lub przeglądarki w celu zaoferowania produktów znajdujących się w pobliżu oraz w celu umożliwienia spotkania się z innymi znajdującymi się w pobliżu użytkownikami (usługi związane z lokalizacją). Dane o lokalizacji są przechowywane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług związanych z lokalizacją.

3. Cele, w jakich przetwarzamy Państwa dane

Poza opisanymi w 2. paragrafie Państwa Dane Przetwarzamy w następujących celach:

3.1 Świadczenie naszych usług

Państwa dane będą przez nas przetwarzane realizując Porozumienie o korzystaniu, w celu świadczenia usług, z których Państwo korzystają na naszej Platformie, oraz:

 • do zapewnienia warunków do zakupu i sprzedaży produktów

 • w celu identyfikacji

 • do zapewnienia komunikacji z innymi użytkownikami

 • do wysyłania wiadomości SMS, niezbędnej do świadczenia usług

 • do dostarczania przeglądu transakcji dokonanych na Platformie (historia transakcji)

 • do pokazywania oferty innych użytkowników, które mogłyby Państwa zainteresować (np., oferty skierowane do konkretnej grupy wiekowej, płci, oparte o historię transakcji czy rozmiar odzieży)

 • w celu świadczenia usług unikając błędów technicznych oraz w celu identyfikacji błędów i ich usunięcia.

3.2 Prawa gwarantowane ustawami, doskonalenie Platformy, identyfikacja i zapobieganie nieautoryzowanym działaniom, bezpieczeństwo systemu

Państwa dane będą przez nas również przetwarzane w celu ochrony następujących uzasadnionych interesów „Kidihub” i (albo) osób trzecich:

 • Rozwiązywanie sporów, przestrzeganie, realizacja i ochrona Warunków i praw

 • Analiza i ocena korzystania z Platformy w celu ciągłego ulepszania produktów i usług

 • Zapobieganie, wykrywanie i ściganie bezprawnej działalności, w szczególności oszustwa

 • Zapewnienie bezpieczeństwa Platformy i przechowywanych na niej Danych, zapobieganie atakom cybernetycznym i innym zagrożeniom dla integralności Platformy.

3.3 Tworzenie profili użytkowników anonimowych

Dane pochodzące z rejestracji (patrz wyżej p. 2.2) oraz tworzenia profilu (patrz p. 2.3), pliki z dzienników (patrz p. 2.1) oraz dane korzystania zebrane za pośrednictwem plików cookie („ciasteczka”, patrz paragraf 8 poniżej) zostaną wykorzystane przez „Kidihub” w celu utworzenia profilu użytkownika anonimowego („Profil użytkownika”).

Bez otrzymania zgody „Kidihub” w żadnym wypadku i w żadnych okolicznościach nie będzie korzystał z tego profilu w sposób, umożliwiający skojarzenie profilu anonimowego z konkretną osobą. To oznacza, że „Kidihub” nie ma możliwości identyfikacji użytkownika. Ponadto, „Kidihub” zapewnia, iż bez otrzymania odpowiedniego zezwolenia anonimowe profile użytkowników nie będą kojarzone z Danymi osobowymi użytkowników bez względu na potrzeby i cele techniczne, osobowe bądź administracyjne.

 • Profile użytkowników zostaną utworzone i zarządzane przez „Kidihub” w celu osiągnięcia poniższych uzasadnionych interesów:

 • Profile użytkowników zostaną wykorzystane w celu analizy i ustalenia zachowania użytkowników. W przypadku obowiązkowych i często świadczonych usług na Platformie, taka informacja jest niezbędna do polepszenia już świadczonych oraz (bądź) wprowadzenia nowych usług

 • Użytkownicy będą otrzymywać spersonalizowane wiadomości marketingowe w oparciu o utworzony profil Użytkownika. To oznacza, że użytkownicy otrzymają przekazy marketingowe na podstawie ich zainteresowań i profilu Użytkownika.

 • Wiadomości marketingowe są wysyłane na podstawie reklamodawców związanych z Platformą oraz, za zgodą użytkownika, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym albo do skrzynki wiadomości na koncie Platformy (wiadomości albo skrzynka odbiorcza).

3.4 Elektroniczny newsletter i inne e-maile marketingowe

Istnieje możliwość rejestracji i subskrypcji newslettera i innych e-maili marketingowych („E-maile marketingowe”). W momencie rejestracji są Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez „Kidihub” adresu e-mailowego w celu wysyłania E-maili marketingowych z najnowszą informacją o produktach i usługach, zwłaszcza w odniesieniu do produktów sprzedawanych na Platformie, ofert specjalnych i kampanii marketingowych. E-maile marketingowe będą wysyłane tylko i wyłącznie po wyrażeniu na to zgody.

Państwa zgoda obejmuje również zezwolenie na personalizowanie treści E-maili marketingowych zgodnie z Państwa potrzebami i zainteresowaniami, w oparciu o profil użytkownika (patrz p. 3.3). W przypadku zezwolenia na używanie plików cookie i monitorowania zachowania Państwa jako użytkownika na Platformie (patrz p. 8.2 poniżej), zezwolenie to będzie obejmowało również Dane dotyczące sposobu użytkowania Platformy.   

W każdej chwili istnieje możliwość anulowania subskrypcji e-maili marketingowych. Należy wówczas wysłać maila z prośbą na kontakt@kidihub.com .

4. BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

Dostęp do konta użytkownika jest chroniony za pomocą ustawionego przez Państwo hasła. Toteż nie należy tego hasła nikomu ujawniać. Kończąc korzystanie z „Kidihub” należy się wylogować wciskając przycisk „Wyloguj”, zwłaszcza korzystając komputera publicznego.  Prosimy zwrócić uwagę na to, że transmisja danych przez Internet (np. drogą e-mailową) nie zawsze jest całkowicie bezpieczna i nie ma możliwości zapewnienia ochrony przed osobami trzecimi.

Podejmiemy wszelkie niezbędne techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa niezbędne do ochrony Państwa Danych przed nieuprawnioną utratą i dostępem oraz przed nieuprawnioną zmianą, ujawnieniem lub usunięciem. Państwa dane zostaną udostępnione tylko tym osobom, które ich potrzebują do celów opisanych w niniejszej Polityce ochrony danych. Osoby takie są objęte obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych.

5. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEKAZANE OSOBOM TRZECIM

W celu świadczenia określonych usług „Kidihub” może zatrudniać zewnętrznych dostawców. Tacy usługodawcy realizują procedury przetwarzania danych w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Osoby trzecie, które obsługują dane osobowe, są wybierane ostrożnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Zapewniamy również, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami z krajami trzecimi i aktami prawnymi.

Procedury realizowane w naszym imieniu obejmują:

 • zapewnienie infrastruktury technicznej dla Platformy oraz zapewnienie miejsca na serwerach lokalnych

 • transfer danych    

 • analizę korzystania

 • weryfikację konta

 • obsługę klienta i przetwarzanie zapytań

 • przetwarzanie płatności i bezpieczne fakturowanie

 • konserwacja Platformy i bezpieczeństwo (np. zapobieganie oszustwom i nękaniu).  

W określonych okolicznościach nasi zewnętrzni dostawcy usług mogą mieć dostęp do Państwa Danych osobowych, ale tylko w celu przetwarzania danych. Zgodnie z umową takie strony trzecie są zobowiązane do zapewnienia poziomu ochrony danych co najmniej równoważnego do stosowanego przez „Kidihub” i odpowiadającego przepisom prawnym. Wszystkie dane przetwarzane w naszym imieniu pozostają pod naszą kontrolą. Nieustannie monitorujemy zgodność z naszymi wytycznymi, poziomami ochrony danych i zobowiązaniami umownymi z podmiotem przetwarzającym dane.

Niektórzy z usługodawców mogą pochodzić z krajów spoza obszarów UE / EOG, w których poziom ochrony danych w stosunku do standardów UE / EOG może zostać uznany za niewystarczający. Niemniej jednak, z takimi usługodawcami mamy sporządzone odpowiednie porozumienia (lub inne ważne gwarancje), które zapewniają, że w celu ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną podjęte wszelkie niezbędne środki. W przypadku pytań dotyczących naszych usługodawców, prosimy się skontaktować przez e-mail kontakt@kidihub.com. Zawsze udzielamy dodatkowych informacji na temat naszych gwarancji bezpieczeństwa danych (kopię takiej informacji udostępniamy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. USTALENIE ZAWARTOŚCI PUBLICZNEJ DLA ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMÓW WYSZUKIWANIA

Nazwa użytkownika profilu i zdjęcie profilowe (patrz p. 2.2 i 2.3 powyżej), wszystkie inne publikowane przez Państwo treści, np., o sprzedawanych przedmiotach, komentarze do produktów (patrz o. 2.4 i 2.6), oraz data rejestracji i ostatniego logowania są dostępne bezpłatnie w Internecie i dlatego są uwzględniane w wynikach zewnętrznych wyszukiwarek. Z tego powodu zalecamy nie publikować żadnych adresów, numerów telefonów komórkowych, adresów e-mail i innych informacji kontaktowych, informacji poufnych lub prywatnych.

7. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

7.1 Niezbędne pliki cookie

Pliki cookie są to małe pliki tekstowe, które Platforma chce hostować na komputerze lub innych urządzeniach podłączonych do Internetu, takich jak tablety lub smartfony. Jeśli ustawienia przeglądarki akceptują pliki cookie, przeglądarka dodaje plik tekstowy w postaci małego pliku.

O ile nie określono inaczej w niniejszej polityce ochrony danych, korzystanie z plików cookie jest niezbędne dla funkcjonalności i funkcjonowania Platformy. To się odnosi do plików cookie, które umożliwiają zarejestrowanie się na zabezpieczoną część naszej Platformy, zakup produktu lub korzystanie z internetowego systemu płatności. Większość plików cookie z urządzenia jest usuwana po zakończeniu sesji przeglądarki (pliki cookie z sesji). Informacja przechowywana w niezbędnych plikach cookie jest używana tylko w świadczeniu preferowanych usług i funkcji. Używamy wymaganych plików cookie tylko w celu świadczenia usług i funkcji, których potrzebujemy.

7.2 Zezwolenie na plik cookie

Po zarejestrowaniu się na naszej Platformie, wyświetlając wiadomość cookie i uzyskując zgodę, poprosimy o umieszczenie dodatkowych plików cookie na Państwa urządzeniu. Pliki te nie są konieczne do funkcjonowania i działania Platformy, aczkolwiek pomagają nam:

 • Określić, ilu odwiedzających odwiedzą Platformę i jak się zachowują. Pomaga to nam udoskonalać funkcjonalność Platformy, np., zapewniając, iż osoba szukająca przedmiotu znajdzie to, czego szuka (analityczne cookie).

 • Zidentyfikować, kiedy Państwo po raz drugi odwiedzą Platformę. To pozwala nam spersonalizować przekaz, zawartość, przywitać się z Państwem personalnie podając imię oraz zaznaczyć Państwa opcje (funkcjonalne cookie).

 • przechwytywać wizyty na naszej Platformie oraz informacje o odwiedzonych stronach i klikanych linkach. Używamy tych informacji, aby lepiej dostosować naszą Platformę i reklamę do Państwa potrzeb. W przypadku zezwolenia na przesyłanie wiadomości marketingowych (zob. Pkt 3.4 poniżej), informacja ta będzie również użyta przez nas w celu zaoferowania spersonalizowanych informacji marketingowych (celowe cookie).

Raport cookie zawiera informacje o tym, dlaczego używamy plików cookie. Kontynuując korzystanie z naszej Platformy po wyświetleniu komunikatu cookie, wyrażają Państwo zgodę na to, że będziemy używać plików cookie do powyższych celów ("Rozporządzenie o plikach cookie"). Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak „Kidihub” używa plików cookie i jak można anulować swoją zgodę lub nie akceptować plików cookie, zobacz poniżej.

7.3 Zarządzanie ustawieniami plików cookie

Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki w ten sposób, aby odrzucała niektóre lub wszystkie pliki cookie lub prosiła o zgodę na ich akceptację. Jednak w przypadku rezygnacji z plików cookie, niektóre z naszych usług mogą być ograniczone. Informacje na temat zmiany ustawień przeglądarki można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org. Łącząc się z Platformą przy użyciu wielu urządzeń (takich jak smartfon, tablet, komputer itp.), należy upewnić się, że przeglądarka każdego urządzenia jest dostosowana do preferencji dotyczących plików cookie.

7.4 Używanie „Google Analytics“

Ta strona korzysta z usługi analizy internetowej „Google Analytics”, „Google Inc.” (Google). „Google Analytics” używa cookie, pliki tekstowe, które są przechowywane w Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z Witryny. Generowane przez cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z Witryny, zazwyczaj przekazywane i przechowywane na serwerze Google w USA. Na Platformie mamy aktywowaną anonimowość IP, a w państwach członkowskich UE i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mają zawartą umowę, Państwa adres IP „Google” skróci wcześniej. Pełny adres IP jest przesyłany i przechowywany na serwerze „Google” w USA tylko w wyjątkowych okolicznościach. Google wykorzystuje te informacje w imieniu „Kidihub” w celu oceny korzystania z Witryny internetowej, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz w celu zapewnienia dodatkowo przez „Kidihub” świadczonych usług związanych z korzystaniem z serwisu WWW i Internetu. W ramach działalności „Google Analytics” przekazywany adres IP przeglądarki nie jest powiązany z innymi posiadanymi przez „Google” danymi. Można zapobiec zapisywaniu plików cookie na Państwa komputerze, zmieniając ustawienia przeglądarki. W takim przypadku jednak niektóre funkcje Witryny mogą być ograniczone. Można również zapobiec zapisywaniu danych „Google”, utworzonych przez pliki cookie oraz w oparciu o sposób korzystania z Witryny (włącznie z adresem IP) i przetwarzać takie dane przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Rozporządzenie w sprawie ochrony danych Google można wyświetlić klikając tutaj .

7.5 Używanie „Google Adsense“

Ta strona korzysta z „Google Adsense”, usługi reklamy online świadczonej przez „Google”. „Google Adsense” wykorzystuje pliki cookie (pliki tekstowe) przechowywane na komputerze i pozwala analizować sposób korzystania z Witryny. „Google Adsense” wykorzystuje sygnalizatory sieciowe (ang. web beacons), małe niewidoczne elementy graficzne do zbierania informacji. Kolektory danych sieciowych umożliwiają przechwytywanie i zbieranie prostych działań, takich jak ruch w Witrynie. Informacje stworzone przez cookie i / lub kolektory sieciowe i związane z korzystaniem z Witryny (w tym adres IP) są przesyłane i przechowywane na serwerze „Google” w USA. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z Witryny internetowej w kontekście wyświetlania reklam w celu utworzenia raportu osobie zarządzającej Witryną z aktywności internetowej i promocji, a także w celu świadczenia innych z Internetem związanych usług. Zgodnie z wymogami prawa lub jeśli osoby trzecie zarządzają tymi danymi w imieniu „Google”, Google może również udostępniać te informacje stronom trzecim. „Google” nigdy nie kojarzy Państwa adresu IP z innymi przechowywanymi danymi.

W celu rezygnacji ze specjalnie dostosowanych reklam oraz zażądania, aby dane nie były zapisywane i wykorzystywane, pliki cookie używane w wyżej wymienionych celach można wyłączyć, zmieniając ustawienia reklamy „Google” na stronie www.google.pl/settings/ads.  Prosimy zwrócić uwagę na to, że w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie,  „Google” może umieścić nowe pliki cookie do tych celów i może być konieczne zaktualizowanie ustawień dezaktywacji. Ponadto, korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie można również dezaktywować na stronie dezaktywacji „Network Advertising” po adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

7.6 Używanie „Google Remarketing“

Używamy technologii remarketingu „Google”. Technologia ta pozwala użytkownikom, którzy już odwiedzili naszą Witrynę i korzystali z naszych usług online oraz wyrazili zainteresowanie naszą ofertą, powtórnie otrzymać reklamy w witrynach partnerskich „Google”. Wyświetlanie reklamy umożliwiają pliki cookie – małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki tekstowe pozwalają analizować zachowanie użytkowników podczas odwiedzania Wtryny. Są one następnie wykorzystywane do dostarczania ukierunkowanych poleceń produktu i specjalnie dostosowanych reklam. Dane zbierane przez „Google” za pośrednictwem dostosowanych do potrzeb klienta reklam i danych osób trzecich (np. wieku, płci i zainteresowań) są rejestrowane przez „Google Analytics”.

W celu rezygnacji ze specjalnie dostosowanych reklam oraz zażądania, aby dane nie były zapisywane i wykorzystywane, pliki cookie używane w wyżej wymienionych celach można wyłączyć, zmieniając ustawienia reklamy „Google” na stronie www.google.pl/settings/ads.  Prosimy zwrócić uwagę na to, że w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie,  „Google” może umieścić nowe pliki cookie do tych celów i może być konieczne zaktualizowanie ustawień dezaktywacji. Ponadto, korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie można również dezaktywować na stronie dezaktywacji „Network Advertising” po adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

7.7 Używanie plików cookie przez strony trzecie

Podczas korzystania z internetowych usług „Kidihub”, w celu zebranie danych o Państwie strony trzecie, zewnętrzni dostawcy bądź kolektory sieciowe mogą również używać plików cookie. Może to być realizowane w celu pomiaru grupy docelowej, aktywowania reklamy kontekstowej lub ukierunkowania kampanii marketingowej. Po udzieleniu przez Państwo zgody na używanie plików cookie, będziemy również oceniać profile użytkowników z pseudonimem. Identyfikacja osoby nie będzie możliwa. Nie kontrolujemy technologii monitorowania stosowanych przez strony trzecie ani jej wykorzystania.

Istnieje możliwość anulowania zapisywania plików cookie stron trzecich oraz monitorowania za ich pośrednictwem działań w Witrynie, zmieniając ustawienia przeglądarki.

7.8 Określenie plików cookie

Określenie plików cookie używanych na naszej Platformie można znaleźć w Polityce Cookie.

8. Prawo zmiany

Ponieważ nasze usługi są stale rozwijane, zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad ochrony danych w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane na tej stronie. Niemniej jednak, ze względu na aktualizacje, należy regularnie sprawdzać tę stronę.

9. Czas przechowywania państwa danych

O ile niniejsza Polityka ochrony danych nie zakłada inaczej, będziemy przechowywać:

 • dane osobowe, o których mowa w pkt 2.1 - 30 dni po ich zarejestrowaniu

 • dane transakcji są przechowywane przez 13 miesięcy od momentu dokonania transakcji

 • wszelkie inne dane osobowe zawarte w niniejszej polityce ochrony danych - trzy miesiące od dnia usunięcia konta „Kidihub” lub trzy miesiące po tym, jak konto użytkownika jest nieaktywne przez pięć lat.  

10. Prawa dotyczące danych gwarantowane przez prawo

Zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych, w każdej chwili mają Państwo prawo do:

 •  informacji o Danych, które Przetwarzamy, i potrzebowania kopii tych Danych (prawo do otrzymania informacji). Wszystkie Dane aktywnie przesyłane na Platformie (od wersji 2.2 do 2.6), mogą Państwo w każdej chwili sprawdzić na własnym koncie użytkownika.

 • wymagania korekty niedokładnych danych i, zgodnie z charakterem zarządzania, uzupełnić brakujące dane (prawo do sprostowania). Wszystkie dane aktywnie przesyłane na Platformie (od 2.2 do 2.6) mogą również zostać w dowolnym momencie zmienione za pośrednictwem własnego konta „V” (z wyjątkiem wiadomości wysłanych i wszystkich postów na forum lub opinii)

 • w przypadku istnienia podstaw – prawo do wymagania usunięcia Twoich danych (prawo do usunięcia)

 • prośby o ograniczenie przetwarzania Danych, jeśli jest zgodna z kryteriami określonymi przez prawo (prawo do ograniczenia przetwarzania)

 • w przypadku właściwie określonych kryteriów prawnych, mają Państwo prawo do otrzymywania przesłanych Danych w ustrukturyzowanej formie, która może zostać przesłana do innego Administratora Danych lub, jeśli jest to technicznie wykonalne, zezwolić to wykonać do „Kidihub” (prawo do przenoszenia danych); i

 • podlegać nie w pełni zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, chyba że spełnione są warunki określone w przepisach dotyczących podejmowania takich decyzji. Obecnie „Kidihub” nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji.

Ponadto, w wyjątkowych okolicznościach, mają Państwo prawo odrzucić ustawowe Przetwarzanie Państwa Danych. W przypadku Przetwarzania Danych do celów marketingu bezpośredniego, można się sprzeciwić takiemu Postępowaniu (prawo do sprzeciwu).

W każdej chwili mają Państwo również prawo anulować każdą zgodę udzieloną podczas rejestracji lub korzystania z naszych usług. Takie zrzeczenie się nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem Zarządzania Danymi, wykonywanym przed odmową i na podstawie udzielonej zgody. W przypadku wykorzystywania plików cookie, istnieje możliwość skorzystania z mechanizmów wyrejestrowania i dezaktywacji plików utworzonych dla różnych usług (patrz Polityka prywatności Witryny dla osobnych usług, paragrafy 8.4 i 8.6). W ten sposób przeglądarka będzie zaopatrzona w stały plik cookie dezaktywujący, informujący nas, że takie Dane z Państwa przeglądarki nie powinny być zapisywane. Prosimy zwrócić uwagę, iż w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie z przeglądarki, plik cookie dezaktywacji również zostanie usunięty. W przypadku korzystania z naszej Platformy na innym urządzeniu lub w innej przeglądarce, należy wykonać opisany powyżej proces.

Istnieje możliwość rezygnacji z otrzymywania newsletterów, poprzez wysłanie maila do nas. Ponadto, po otrzymaniu newslettera, u jego dołu można wcisnąć przycisk „Wypisz się”.

W celu wyegzekwowania którychkolwiek z wyżej wymienionych uprawnień, można się skontaktować z „Kidihub”. Dane kontaktowe znajdują się poniżej. Niezależnie od wszelkich innych środków ochrony prawnej, mają Państwo prawo w każdej chwili złożyć skargę do organów nadzoru.

11. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Przetwarzania Danych w trakcie korzystania z Platformy bądź pytań dotyczących przysługującego prawa prosimy o kontakt pod adresem::

kontakt@kidihub.com

Bakers Sp.z.o.o.

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Branickiego 11 lok. 154, 02-972 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000640282, wysokość kapitału zakładowego: 10.000 (dziesięc tysięcy) złotych, NIP 9512420313, REGON 365556022


Zamów nasz newsletter

Cookie use
WE USE COOKIES ON OUR WEBSITE. BY CONTINUING TO USE THIS WEBSITE YOU CONSENT TO THE STORING AND ACCESSING OF COOKIES ON YOUR DEVICE IN ACCORDANCE WITH OUR COOKIE POLICY. TO LEARN MORE ABOUT COOKIES, HOW WE USE THEM ON OUR SITE AND HOW TO CHANGE YOUR SETTINGS PLEASE VIEW OUR COOKIE POLICY HERE.