Regulamin strony internetowej KIDIHUB

https://kidihub.com

("KIDIHUB")

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Strona internetowa KIDIHUB działająca pod adresem https://KIDIHUB.com/j (dalej: KIDIHUB) jest platformą prowadzoną przez: BAKERS Sp. z o.o., ul. Branickiego 11, m.154,, 02-972 Warszawa, NIP: 9512420313, KRS: 0000640282, REGON: 365556022, adres mailowy Komisu: [email protected]

1.2. Podstawową działalnością BAKERS Sp. z o.o.  jest sprzedaż i skup ubrań dziecięcych w formie obrotu wtórnego.

1.3. Strona internetowa KIDIHUB obsługuje Klientów na terytorium Polski.

1.4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej KIDIHUB, zarówno w zakresie odpowiadającym działalności sklepu internetowego (warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji), jak i działalności podmiotu skupującego używaną odzież od osób indywidualnych (warunki przyjęcia towarów i ich sprzedaży, czas, zasady i formy rozliczenia). 

1.5. Zasady te obowiązują przez cały okres ich dostępności za pośrednictwem strony internetowej KIDIHUB. BAKERS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych zasad, jak również tekstów o charakterze prawnym na tej stronie bez uprzedniego informowania o tym fakcie. Korzystanie ze strony internetowej KIDIHUB po dokonanej modyfikacji, włączeniu i / lub zastąpieniu regulaminu oznacza jego akceptację przez Użytkownika.

1.6. Użytkownik podlega zasadom ogólnym obowiązującym w każdym momencie umowy, a realizacja jakiejkolwiek usługi jest możliwe tylko po zaakceptowaniu niniejszych ogólnych warunków.

1.7. Za pośrednictwem strony internetowej KIDIHUB, Użytkownik może sprzedawać lub kupować ubrania z obrotu wtórnego: sprzedawać w sekcji “Sprzedaż” oraz kupować w sekcji “Sklep”.

1.8. Termin „odzież” i “ubrania” odnosi się ogólnie do odzieży, toreb i wszelkich innych akcesoriów związanych z sektorem mody i znajduje się na liście produktów akceptowanych przez BAKERS Sp z o.o. i opublikowanych na stronie internetowej KIDIHUB.

1.9. BAKERS Sp z o.o. prowadzi sprzedaż oraz skup detaliczny używanej odzieży dziecięcej za pośrednictwem strony internetowej KIDIHUB z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze strony niezbędne jest:

      posiadanie dostępu do Internetu;

      posiadanie adresu e-mail;

      zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;

      włączona obsługa javascript;

      zainstalowanie wtyczki Flash Player;

      akceptacja plików cookies. 

1.10. Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze strony internetowej KIDIHUB zgodnie z jej przeznaczeniem.

1.11. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej KIDIHUB, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość strony internetowej lub jej elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych KIDIHUB jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

1.12. BAKERS Sp z o.o. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością KIDIHUB z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

 

 

II ZASADY KUPOWANIA UBRAŃ NA STRONIE INTERNETOWEJ KIDIHUB

2.1.Przeglądanie asortymentu w sekcji “Sklep” oraz złożenie zamówienia nie wymagają rejestracji. 

2.2. Rozliczenia transakcji płatności internetowych przeprowadzane są za pośrednictwem platformy:

PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, pod adresem strony internetowej: http://www.payu.pl.

2.3. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

 

2.4. Warunki i czas realizacji zamówienia

2.4.1. Złożenie zamówienia w sekcji “Sklep” strony internetowej KIDIHUB oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów z BAKERS Sp. z o.o.

2.4.2. Klient po zarejestrowaniu się na stronie internetowej KIDIHUB, składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na stronie produktowej polecenia „Dodaj do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

2.4.3. W Koszyku, Klient wskazuje:

      zamawiane produkty; 

      adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury; 

      sposób dostawy;

      sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w punkcie IV niniejszego Regulaminu);

      (opcjonalnie) kod rabatowy. 

2.4.4. W przypadku podania nieprawdziwych danych BAKERS Sp. z o.o. ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

2.4.5. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

2.4.6. Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności strony internetowej KIDIHUB w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

2.4.7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, BAKERS Sp. z o.o. może zaproponować Klientowi:

2.4.7.1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, BAKERS Sp. z o.o. będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia); 

2.4.7.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym BAKERS Sp. z o.o. będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); 

2.4.7.3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne; 

2.4.7.4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

2.4.8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, BAKERS Sp. z o.o. poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 10 (dziesięciu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

2.4.9. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, BAKERS Sp. z o.o. zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie 2.8 niniejszego Regulaminu.

2.4.10. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, BAKERS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

2.4.11. BAKERS Sp. z o.o. może zamieścić na stronie internetowej KIDIHUB przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

2.4.12 Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy, które różnią się w zależności od wyboru formy płatności, opcji dostawy oraz miejsca dostawy.  

2.4.13. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 3 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od momentu potwierdzenia płatności na koncie BAKERS Sp. z o.o.

2.4.14. Czas dostawy to czas, w którym dostarczona jest przesyłka, w zależności od wyboru opcji dostawy przez Użytkownika. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub ORLEN paczka. Przewidywany czas dostawy to 24-72 godzin na adres w Polsce. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu. 

 

2.5. Ceny produktów i koszt przesyłki

2.5.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

2.5.2. Szacowana cena detaliczna dla przedmiotów używanych: Cena przekreślona wyświetlana obok każdej pozycji na liście przedstawia szacowaną pierwotną cenę detaliczną porównywalnego przedmiotu o tej samej jakości, konstrukcji i materiale oferowanego w innym miejscu w nowym stanie. Jeśli wyświetlana jest więcej niż jedna cena przekreślenia, najwyższa cena przekreślenia obok pozycji reprezentuje szacowaną pierwotną cenę detaliczną, o której mowa powyżej, a niższa cena przekreślenia przedstawia pierwotną cenę podaną na KIDIHUB. BAKERS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby wyceny podane na stronie internetowej KIDIHUB były uczciwe i dokładne. Ceny referencyjne podane na stronie internetowej KIDIHUB są ustalane przez doświadczony zespół handlowców, którzy monitorują ceny rynkowe marek, które sprzedajemy. Jeśli cena porównawcza jest ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie, zalecamy również dokonanie własnych zakupów porównawczych.

2.5.3. Cena sprzedaży podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.

2.5.4. BAKERS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej KIDIHUB, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych na stronie internetowej KIDIHUB przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

2.5.5. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

2.5.6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

 

2.6. Dopuszczalne formy płatności

2.6.1.Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać on-line za pomocą serwisu PayU.

 

2.7. Reklamacje i zwroty towaru

2.7.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 6 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym BAKERS Sp. z o.o.. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

2.7.2. Reklamacje wraz z dowodem zakupu tego produktu od BAKERS Sp. z o.o. należy zgłaszać na adres e-mail: [email protected],lub w formie tradycyjnej na adres magazynu strony internetowej KIDIHUB przy 
ul. Okólnej 45, 05-270 Marki (dalej: Magazyn).


2.7.3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie BAKERS Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznała ją za uzasadnioną.

2.7.4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – BAKERS Sp. z o.o. zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Klienta wadliwego produktu.

2.7.5. Klient, w sytuacji opisanej w ust. 4 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części na adres Magazynu.

2.7.6. Każdy Klient, ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy sprzedaży w dowolny sposób, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania produktu. Dla Państwa wygody proponujemy dokonać odstąpienia od umowy drogą mailową lub wysyłając oświadczenie na piśmie w formie pisemnej na adres: BEV GROUP Sp. Z o.o. ul. Okólna 45 05-270 Marki z dopiskiem “RAMPA 27 – KIDIHUB ZWROT". BAKERS Sp. z o.o., po otrzymaniu towaru, zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu.

2.7.7 Do zachowania 14 dniowego terminu określonego w punkcie 2.7.6, powyżej wystarczy złożenie lub wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: BEV GROUP Sp. Z o.o. ul. Okólna 45 05-270 Marki z dopiskiem “RAMPA 27 – KIDIHUB ZWROT  lub adres email: [email protected]

2.7.8. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

2.7.9. BAKERS Sp. z o.o. nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

2.7.10. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. 

 

2.8. Zwroty należności

2.8.1. BAKERS Sp. z o.o. dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku:

2.8.1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 

2.8.1.2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej; 

2.8.1.3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy; 

2.8.1.4. uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu.

2.8.2. BAKERS Sp. z o.o. dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu) – jeśli zamówienie było opłacone:

2.8.2.1. z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej; 

2.8.2.2. przy odbiorze u kuriera, w paczkomacie lub na poczcie.

 

III WARUNKI SPRZEDAWANIA UBRAŃ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ KIDIHUB

 

3.1. BAKERS Sp. z o.o. umożliwia Użytkownikowi sprzedaż używanych ubrań dziecięcych będących jego własnością za pośrednictwem strony internetowej KIDIHUB oraz za pośrednictwem innych witryn sprzedaży odzieży, z którymi BAKERS Sp. z o.o. ma relacje handlowe. Poprzez Użytkownika rozumiana jest każda osoba fizyczna, która sprzedaje swoje ubrania na stronie internetowej KIDIHUB w celach innych niż działalność biznesowa lub handlowa lub zawodowa. Przedmiotem sprzedaży są ubrania dziecięce, których sprzedający już  nie używa i chce je sprzedać. Szczegółowe informacje na temat warunków, które należy spełnić w odniesieniu do odzieży (zwane dalej „Kryteriami przyjęcia ubrań”), zawarte są w sekcji “Sprzedaż” i / lub FAQ. BAKERS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosków o sprzedaż odzieży, która nie spełnia kryteriów przyjęcia ubrań.

3.2. Sprzedaż odzieży przez stronę internetową KIDIHUB wymaga rejestracji. 

 

3.3. Wysyłka ubrań 

3.3.1. Procedura sprzedaży odzieży rozpoczyna się od naciśnięcia przez Użytkownika przycisku “Wyślij ubranie” w sekcji “Sprzedaż” i wypełniania formularza elektronicznego, służącego do rejestracji. Wypełnienie danych w formularzu elektronicznym oznacza akceptację przez Użytkownika warunków usługi, a także warunków specjalnych obowiązujących w tym czasie i regulujących transakcję sprzedaży.

3.3.2. Użytkownik, najpóźniej w chwili zgłoszenia chęci wysłania odzieży poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

3.3.3. Przyjęcie towaru przez BAKERS Sp. z o.o. i jego sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej KIDIHUB odbywa się każdorazowo na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a BAKERS Sp. z o.o.

 

3.4. Kryteria przyjęcia ubrań

3.4.1. Do sprzedaży przez stronę internetową KIDIHUB przyjmowane są tylko ubrania i akcesoria dziecięce (plecaki, czapki, rękawiczki, szaliki, paski, etc.).

3.4.2. Ubrania i akcesoria przekazywane do sprzedaży muszą być wyprane, czyste (bez plam, innych zabrudzeń i bez nieprzyjemnych zapachów), w nienagannym stanie (bez dziur i innych uszkodzeń materiału, bez odbarwień i odkształceń, z metką i widocznymi na niej marką i rozmiarem). Akceptowane są wszystkie marki sieciowe, marki luksusowe oraz marki autorskie.

3.4.3. Do sprzedaży przez stronę internetową KIDIHUB nie są przyjmowane: bielizna, śliniaki; piżamy, stroje kąpielowe i body niemowlęce (wyjątek stanowią produkty nowe z metką cenową), ubrania bez metki wskazującej na markę oraz ubrania marek dyskontowych takich jak: Pepco, Lidl, Biedronka. 

3.4.4. Minimalna ilość artykułów w przesyłce wynosi 10 sztuk. 

3.4.5. Rzeczy przesłane przez Użytkownika do KIDIHUB stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich. 

 

3.5. Akceptacja ubrań i wycena

3.5.1. Po zapoznaniu się z zawartością nadesłanej paczki KIDIHUB poinformuje Sprzedającego drogą mailową o tym, które z przesłanych artykułów zostały zaakceptowane i będą udostępnione do sprzedaży na stronie internetowej www.kidihub.comoraz jakie są spodziewane zyski z ich potencjalnej sprzedaży. 

3.5.2. Informacja dotycząca akceptacji ubrań oraz ich wyceny zostanie wysłana do Sprzedającego w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie kalendarzowe. 

3.5.3. Wszelkie ustalenia, w tym między innymi: (i) czy przedmiot jest akceptowany lub nieakceptowany, (ii) cena sprzedaży artykułu, zostanie dokonana przez KIDIHUB i może opierać się na wielu czynnikach, takich jak marka, rodzaj ubrania, rozmiar ubrania, sezonowość i skład istniejącego inwentarza sklepu. 

 

3.6. Ubrania, które nie spełniają kryteriów przyjęcia

3.6.1. Sprzedający, w chwili zamawiania listu przewozowego ma możliwość zadecydowania, co KIDIHUB powinien zrobić z odrzuconymi rzeczami, które nie spełniają kryteriów przyjęcia. W zależności od decyzji, Sprzedający może: 

3.6.1.1. Odzyskać przekazane ubrania, opłacając koszt wysyłki zwrotnej (przesyłka za pobraniem)

3.6.1.2.Wyrazić zgodę na to, by wszystkie odrzucone ubrania były rozdysponowane w zależności od wyboru: przekazane do firmy recyklingowej (sprzedaż na kilogramy) lub przekazane nieodpłatnie do organizacji pozarządowych, współpracujących z KIDIHUB. W przypadku sprzedaży do firmy recyklingowej, łączna kwota uzyskana z ich sprzedaży zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów transportu i przetwarzania ubrań przez KIDIHUB.

3.6.1.3. W przypadku braku informacji o tym, co należy zrobić z odrzuconymi rzeczami, KIDIHUB zastrzega sobie prawo do sprzedaży tych rzeczy podmiotom zewnętrznym zajmującym się recyclingiem lub sprzedaży za pośrednictwem innych zastrzeżonych kanałów handlowych bez obowiązku rekompensaty za odrzucone przedmioty lub innego dysponowania wszelkimi odrzuconymi przedmiotami według własnego uznania.

 

3.7. Sprzedaż zaakceptowanych przedmiotów i wypłata

3.7.1. Zaakceptowane przedmioty zostaną wystawione na sprzedaż na stronie internetowej KIDIHUB. 

3.7.2. Rzeczy przekazane przez Sprzedającego do sprzedaży na stronie interentowej KIDIHUB będą wystawione na sprzedaż przez okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy. 

3.7.3. BAKERS Sp. z o.o. ustala pierwotną cenę sprzedaży bazując na swoim doświadczeniu.

3.7.4. Po zarejestrowaniu sprzedaży przedmiotu, BAKERS Sp. z o.o. wysyła ten przedmiot do Kupującego i czeka 14 dni na ewentualny zwrot. Po upłynięciu 21 dni bez zgłoszenia zwrotu, KIDIHUB zasili konto Sprzedającego o kwotę wynikającą z kalkulacji sprzedażowej. 

3.7.5. Przychody ze sprzedaży każdej rzeczy są kalkulowane na bazie ceny, za którą dany produkt jest wystawiony na sprzedaż, gdzie przychód Sprzedającego równy jest cenie netto (cena sprzedaży bez VAT) pomnożonej przez wartość prowizji odpowiadającej danej cenie.

3.7.6. Wartość prowizji jest różna dla różnych zakresów ceny sprzedażowej produktów i przestawia się następująco:

 

cena sprzedaży (bez VAT)

prowizja dla Sprzedającego

0,00 zł - 9,99 zł

10%

10,00 zł - 19,99 zł

15%

20,00 zł - 39,99 zł

30%

40,00 zł - 79,99 zł 

45%

80,00 zł i więcej

60%

 

3.7.7. BAKERS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wystawiania i sprzedawania dowolnych przedmiotów na platformach stron trzecich (w tym na aukcjach internetowych, partnerach detalicznych i innych odpowiednich kanałach dystrybucji). Wszelkie wypłaty dla Sprzedającego za przedmioty sprzedawane na platformach innych firm będą zgodne z opublikowanym schematem wypłat niezależnie od tego, czy zastosowane zostaną jakiekolwiek dopłaty.

3.7.8. W przypadku braku sprzedaży po upływie 3 miesięcy, BAKERS Sp. z o.o. ma prawo do obniżenia ceny wystawionego na sprzedaż artykułu. Obniżeniu ulega wówczas w sposób proporcjonalny również należność dla Sprzedającego.

3.7.9. W przypadku braku sprzedaży po upływie 6 miesięcy, BAKERS Sp. z o.o. poprosi sprzedającego o wybór postępowania z rzeczami, które ten wysłał do KIDIHUB. W zależności od decyzji, Sprzedający może: 

3.7.9.1. Odzyskać przekazane ubrania, opłacając koszt wysyłki zwrotnej (przesyłka za pobraniem)

3.7.9.2. Wyrazić zgodę na na, to by wszystkie wystawione na sprzedaż ubrania automatycznie stały się własnością BAKERS Sp. z o.o. będącej właścicielem strony internetowej KIDIHUB bez obowiązku rekompensaty dla Sprzedającego. W tym przypadku ubrania będą rozdysponowane w zależności od wyboru: do firmy recyklingowej (sprzedaż na kilogramy), przekazane do organizacji pozarządowych, współpracujących z KIDIHUB, wystawione na dalszą sprzedaż na KIDIHUB, wystawione na dalszą sprzedaż na innych platformach należących do osób trzecich. Łączna kwota uzyskana z ich sprzedaży t zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów transportu i przetwarzania ubrań.

 

3.8. Odpowiedzialność za odzież wysłaną do KIDIHUB

3.8.1. BAKERS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, by przekazana przez Sprzedających do KIDIHUB odzież była właściwie przechowywana podczas wszystkich etapów jej przetwarzania, w tym w szczególności: zbiórki, transportu, odbioru, przechowywania i sprzedaży. Jednak te metody nie wykluczają możliwości zgubienia, skradzenia lub uszkodzenia przekazanych ubrań. Użytkownik zgadza się przyjąć takie ryzyko i rozumie, że firma BAKERS Sp. z o.o. jest wolna od jakiejkolwiek odpowiedzialności lub roszczenia z tego tytułu.

 

IV POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników podczas korzystania ze strony KIDIHUB jest BAKERS Sp. z o.o.

7.2. Dane osobowe Użytkownika strony internetowej KIDIHUB przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). 

7.3. 7.3 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez BAKERS Sp. z o.o. w związku ze stroną internetową KIDIHUB, w tym w zakresie okresu przetwarzania danych, a także odbiorców danych, zawiera dostępna w na stronie internetowej KIDIHUB Polityka Prywatności. 

 

V NEWSLETTER

8.1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) strony internetowej KIDIHUB.

8.2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link dezaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. BAKERS Sp. z o.o. informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Użytkownik może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Użytkownika, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika wirusami.

9.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie BAKERS Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze, z którego korzysta Użytkownik.

9.6. BAKERS Sp. z o.o. zwraca uwagę, że strona internetowa KIDIHUB zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona na stronie internetowej, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Użytkownicy oraz osoby odwiedzające stronę internetową zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących BAKERS Sp. z o.o. oraz podmiotom trzecim. Użytkownik odwiedzający stronę internetową KIDIHUB ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

9.7. Użytkownicy nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Użytkownikom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

9.8. O każdej zmianie regulaminu BAKERS Sp. z o.o. zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników strony internetowej wysyłając im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Komitent po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.

9.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego.

9.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.04.2019.